BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

Firmamızın politikaları, Bilgi Güvenliği Politikaları Prosedürüne uygun olarak hazırlanır. Firmamızda TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği kapsamında aşağıdaki PR.KLYT.007 BGYS UYUM Prosedürüne uygun olarak oluşturmuştur. Bunlar;
• Bilgi Güvenliği Politikası,
• Erişim Kontrol Politikası,
• Temiz Masa Temiz Ekran Politikası,
• Güvenli Geliştirme Politikası,
• Tedarikçi İlişkileri Politikası,

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Firmamızın sahip olduğu tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğinin ve bütünlüğünün korumasını taahhüt etmektedir.
Firmamızın bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak için değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamını sağlayacaktır. Ayrıca bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan alt yapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için finansmanı, yeterli donanımı ve altyapıyı bulunduracaktır.
Bilgi güvenliği sistemi faaliyetlerimiz, acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi gibi konulardan oluşmaktadır.
Risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda sistemde tespit edilen açıklar ve tehditler bertaraf edilerek personellerimiz ve hizmet sağladığımız müşterilerilerimizin bilgilerinin bilgi güvenliği politikamız gereği korunması sağlanacaktır.
Personelimizin, Bilgi Güvenliği politikamızı yerine getirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmeleri sağlanacaktır. Tüm personel ve üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.
Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Personelimizin (tedarikçilerimizin personelleri dahil) ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

ERİŞİM KONTROL POLİTİKASI
Firmamızın iç taleplerine zamanında ve doğru çözümler bulabilmemiz için yasal mevzuata uygun şekilde verinin bütünlüğünün sağlanması için:
• Oryantasyon aşamasında personele gerekli bilgiler aktarılmış,
• Gerekli altyapı ve donanım belirlenmiş,
• Gerekli altyapı ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmış,
• Firmamızın, bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, firma çalışanlarımıza “iş sözleşmeleri” ile sorumlulukları yazılı hale getirilmiş,
• Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmış,
• Network üzerinde gerekli erişim işlemleri sınırlandırılmış,
• Bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirlik prensipleri belirlenmiştir.

TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI,
Temiz Masa Temiz Ekran Politikamızın amacı, normal çalışma saatleri süresince ve dışında bilgiye yetkisiz erişim, bilgi kaybı ve hasarı risklerini azaltmak amacıyla kâğıtlar ve kaldırılabilir depolama ortamları ve kişisel bilgisayarlar için gerekli şartları tanımlamaktır.
Personelin aşağıdaki şartlara uygun davranmaları gerekmektedir.
Çalışma saatleri dışında bilgisayarlar kapalı ya da kilitli şekilde bırakılmalıdır. Çalışma saatleri içerisinde başından ayrıldığında mutlaka bilgisayar kilitli bırakılmalıdır.(Ekran koruyucu 5-10 dk arasında devreye girmelidir ve şifre koruması olmalıdır.)
Yazıcıların üzerinde kişisel bilgileri ve gizli bilgileri içeren dokümanlar(müsvedde olsalar bile)bırakılmamalıdır.
Yazıcı ile işlem tamamlandığından yazıcı kilit ekranına alınmalıdır.
Yazıcı şifreleri personel dışındakilerle paylaşılmamalıdır.
Mesai bitiminde çalışma masası üzerinde kurum veya kişisel bilgileri içeren bir evrak bırakılmamalıdır.
Kuruma ait dokümante edilmiş gizli bilgiler kilitli ortamda tutulmalıdır.
Gizlilik dereceli evraklar, işlevini tamamladıktan sonra imha edilmelidir.
Kuruma ait antetli kağıtlar kilitli dolaplarda tutulmalıdır.
Hassas ve sınıflandırılmış bilgi basıldığında yazıcıdan hemen temizlenir.
Bilgisayarların masaüstlerinde kuruma ait özel bilgiler içeren dokümanlar bulundurulmamalıdır.
Bilgisayarlara ait olan şifreler kesinlikle kâğıt ortamlara yazılı bir şekilde bırakılmamalı.

GÜVENLİ GELİŞTİRME POLİTİKASI
Güvenli geliştirme, güvenli hizmet için bir gerekliliktir. Bunun için öncelikle güvenli geliştirme ortamları kullanılacaktır. Yazılım geliştirme hizmetlerimizin yaşam döngüsü dâhilinde, tasarım aşamasında güvenlik gereksinimleri belirlenerek, bu güvenlik gereksinimlerinin uygulanması sağlanacaktır. Yazılım geliştirme hizmetlerimizde güvenlik kontrol noktaları oluşturularak yapılan testlerde bu güvenlik kontrollerine uyulması sağlanacaktır. Tüm geliştiriciler açıklıklardan kaçınma, açıklıkları bulma ve düzeltme konusunda kendilerini geliştireceklerdir.

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
Tedarikçilerimizin, firma uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Şartlarına uygun olarak faaliyet göstermesini beklemekteyiz. Özellikle bilgi sistemlerimize erişim sağlayan bakım hizmetleri gerçekleştiren ya da sistemi temini sağlayan tedarikçilerin bu konulara uyumu büyük önem göstermektedir. Uyumun sağlanmaması yasal yaptırımları beraberinde getirecektir.
Tedarikçilerimizin özellikle yapılacak tedarikçi sözleşmelerine uyum sağlaması önemlidir. Bu sözleşmeler verilerini korumakla yükümlü olduğumuz personelimiz ve hizmet alıcıları için ayrı önem taşımaktadır.
Bu kapsamda;
Tedarikçilerimizin yasal gereklilikleri yerine getiren ve bu politika ve kurallar ile beraber iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı tedarikçiler olması gerekmektedir.
Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
Tedarikçi seçimi ve yönetimi için ilgili daire başkanları onaylı tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur. Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimiz ile iş ilişkilerimizde karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz.
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. olarak tedarikçilerimizin yasalara, kurallara, düzenlemelere bağlı kalmasını hedefleriz. Tedarikçilerin, birlikte çalıştıkları tedarikçilerin ve taşeronlarının işle ilgili uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasını bekleriz.
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti., bu kurallara uymayan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar.

AMAÇ
Firmamız, yürürlükteki mevzuat şartlarına ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürerek, hizmet alanların beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda sistemin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve bu El Kitabını sistemin etkin olarak kullanılması ve çalıştırılması için oluşturmuştur.

KAPSAM
tarafından mevzuat çerçevesinde yerine getirilen faaliyetlerin tümü TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamına alınmıştır. Sistemimiz; Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. NO:9 Kat 3 Daire 5 Ataşehir İstanbul adreslerinde faaliyette bulunan Alsay İleitşim Elektronik Ltd. Şti’nin tüm birimleri kapsayacak şekilde kurulmuştur.

HARİÇ TUTULAN STANDART MADDELERİ
Genel Müdür ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi kapsam dışında tutulacak olan standart maddelerin tespitinden sorumludur. Firmamızda, TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde hariç tutulan madde bulunmamaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ
Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği iş sürekliliğini sağlamak, kayıpları en aza indirmek için tehlike ve tehdit alanlarından korur. Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdaki bilgi niteliklerinin korunması olarak tanımlanır:
Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilere erişilebilir olduğunu garanti etmek,
Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini temin etmek,
Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmek. Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukardaki korumaları ve gereksinimleri sağlayabilmek için oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin belirtildiği dokümandır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE AMAÇLARI
Bilgi Güvenliği Politikası, Alsay İleitşim Elektronik Ltd. Şti Genel Müdürlüğü çalışanlarına firmanın güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda yol göstermek, bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmak ve bu şekilde firmada oluşabilecek riskleri minimuma indirmek, firmanın güvenilirliğini ve imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, teknik güvenlik kontrollerini uygulamak, firmanın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla firmanın tüm işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı hedefler.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU
Bilgi Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden BGYS Yönetim Temsilcisi sorumludur. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur. BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, Üst Yönetim tarafından atanmıştır. Kapsam dahilindeki birimlerde BGYS Sorumluları belirlenmiştir. BGYS Sorumluları kendi birimlerindeki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını takip etmek ve koordine etmekle yükümlüdürler. BGYS’nin işletilmesi, sürdürülmesi gözden geçirilmesi, eylem planı oluşturulması, karar alınması ve uygulanması faaliyetleri bir komite ile yürütülmektedir. Bu anlamda BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi, BGYS Üst Yönetim Temsilcisi, BGYS Yöneticisi, İlgili Müdürler ve ilgili birimlerden seçilen BGYS Sorumluları’ndan oluşur. BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi İş sürekliliği tatbikat raporlarının değerlendirmesi veya önemli bir güvenlik ihlal olayı olması durumunda da toplanabilir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Genel Esaslar
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.
Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, BGYS prosedürleri ile düzenlenir. Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü çalışanları ve 3. taraflar bu prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu kural ve prosedürlerin, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 "Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler (Information Security Management Systems Requirements)" standardını temel alarak yapılandırılır ve işletilir. BGYS’nin hayata geçirilmesi, işletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını, ilgili tarafların katkısıyla, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yürütür. BGYS dokümanlarının gerektiği zamanlarda güncellenmesi BGYS Yöneticisi sorumluluğundadır. Ek, form, talimat gibi dokümanların güncellenmesi ise ilgili müdürlüklerin sorumluluğundadır. Firma tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça firmaya aittir. Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanır. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut firma çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir.
Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır

Temel BGYS Prensipleri
Gerekli durumlarda çalışanlar ve üçüncü taraflarla kurumun gizlilik ihtiyaçlarını güvence altına almayı amaçlayan gizlilik anlaşmaları yapılır. Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilerek güvenlik şart ve kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir. Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahiplikleri atanır. Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir. İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır. Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır. Firmaya ait bilgi varlıkları için firma içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır. Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır. Ağ cihazları, işletim sistemleri, sunucular ve uygulamalar için denetim kaydı üretme konfigürasyonları ilgili sistemlerin güvenlik ihtiyaçlarına paralel biçimde ayarlanır. Denetim kayıtlarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır. Erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılır. Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir. Bilgi güvenliği ihlal olayları ve zayıflıklarının raporlanması için gerekli altyapı oluşturulur. İhlal olay kayıtları tutulur, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler uygulanır ve düzenlenen farkındalık eğitimleri vasıtasıyla güvenlik olaylarından öğrenme sağlanır. Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır, bakımı ve tatbikatı yapılır. Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

Uyulması Gereken BGYS Kuralları
Uyulması Gereken Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları, çalışanlar ve 3. taraflar için kurum iş süreçlerinde ve ilgili çalışmalarında bilgi depolama, iletim ve kullanım biçimleri ile ilgili uyulması gereken kuralları belirler.
Aşağıda yer alan davranışlar; aksi yönde açık ve net bir iş tanımı, talimat veya prosedür bulunmadıkça Bilgi Güvenliği Politikası’nın ihlali olarak değerlendirilir.
Firma tarafından sağlanan bilgi işlem sistemleri ve uygulamalar iş amaçlı olarak kullanılır. İş süreçlerini engellemeyecek düzeyde ve Bilgi Güvenliği Politikası’nı ve BGYS prosedürlerini ihlal etmeyen kişisel kullanımlar kabul edilebilir kapsamda değerlendirilir.
Çalışma alanlarında, “Temiz Masa ve Temiz Ekran” prensiplerine uygun olarak, Genel özellikteki bilgiler dışında bilgilerin başkalarınca görülmesine imkân verilmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır;
Genel olmayan belgeler, masalarda bırakılmamalıdır.
Genel olmayan dosyalar üzerinde çalışılırken bilgisayar ekranları herkesin görebileceği konumda bırakılmamalıdır.
Genel olmayan dokümanlar diğer kişilerce görülmesini engellemek amacıyla, kullanılmadığı zamanlarda masa üstlerinden kaldırılıp gerekli korumaları alınmış çekmece ve dolaplarda saklanmalıdır.
Genel olmayan belgeler dışında doğrudan işle ilgili olarak kendisine ulaştırılmayan ya da teslim edilmeyen firma belgelerini incelememeli, değiştirmemeli, saklamamalı, kopyalamamalı, silmemeli ve paylaşmamalıdır.
Firma tarafından açıkça belirtilen durum ve yöntemler dışında 3. taraflar ile kurum bilgilerini paylaşmamalı, satmamalı, aktarmamalı, yayınlamamalı ve internet ortamında paylaşmamalıdır.
Birim çalışanları çalıştıkları ortamdaki masa ve dolap çekmecelerini kilitli tutmalı ve anahtarları sorumlu kişiler haricinde kimseyle paylaşmamalıdır.
Bilgisayarlar, aktif kullanım dışında iken şifreli ekran koruyucular devreye alınmalıdır. Mesai zamanları dışında bilgisayar sistemleri kapalı tutulmalıdır.
Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreleri sadece kendileri kullanmalıdır.
Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve parola bilgilerini yetkilendirilmemiş kişilerin ele geçirmesine imkân verecek şekilde söylememeli, yazmamalı, kaydetmemeli ve elektronik ortamda depolamamalıdır.
Firmanın, bilgi ve haberleşme sistemleri ve donanımları (İnternet, e-posta, telefon, çağrı cihazları, faks, bilgisayarlar, mobil cihazlar ve cep telefonları vb.) firma işlerinin yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bu sistemler yasadışı, firmanın diğer politika, standart ve rehberlerine aykırı veya firmaya zarar verecek herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.
Firmaya ait bilgi sistemleri üzerindeki kaynaklara erişecek tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilerek kullanılmalıdır.
Gerekmedikçe bilgisayar kaynaklarını paylaşıma açılmamalıdır. Kaynakların paylaşıma açılması halinde sadece ilgili kişilere yetki verilmelidir.
Gizli ve hassas bilgiler elektronik ortamda firma içine ve özellikle firma dışına gönderilmeden önce şifrelenmelidir.
Gizlilik dereceli bilgiler içeren belgeleri, elektronik ortamları ve bilgi işlem sistemlerini korumak için gerekli fiziksel önlemleri “PR.KLYT.0014 Fiziksel Güvenlik Prosedürü”ne uygun şekilde yerine getirmemelidir.
Firmaya ait bilgi işlem sistemlerini, veri tabanlarını, dosyaları, ağ topolojilerini, cihaz konfigürasyonlarını ve benzeri kaynakları, firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe 3.taraflar ile paylaşmamalıdır.
Firma çalışanları, çalıştıkları sürece veya firmadan ayrılmaları (emeklilik, istifa, vs.) durumunda firma bilgilerini gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan sorumludur
Taşınabilir sistemlerin kullanıcıları, bu sistemlerin güvenliğini sağlamak üzere “PR.KLYT.0015 Taşınabilir Ortam Kullanımı Prosedürü” ne uymalıdırlar. Başta kullanıcı bilgisayarları ve sunucular olmak üzere mümkün olan tüm sistemler, zararlı yazılımlara karşı korunması için “PR.KLYT.0016 Virüslü ve Zararlı Yazılımdan Korunma Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır.
Gizlilik dereceli bilgiler elektronik ortamda işlenirken, depolanırken, aktarılırken “PR.KLYT.0018 Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü“ne uygun şekilde davranılmalıdır. Gizlilik dereceli bilgilerin posta, faks, telefon, e-posta ve benzeri elektronik yöntemlerle iletiminde “PR.KLYT.0018 Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü “ne uygun davranılmalıdır.
Herkese açık bilgiler dışındaki bilgileri internet üzerinde, haber gruplarında, posta listelerinde ve forumlarda paylaşmamalıdır.
Yeni bilgi sistemlerinin devreye alınması ve geliştirilmesi “PR.KLYT.0018 Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü “ne uygun yapılmalıdır.
Sosyal medya ortam kullanımı “PR.KLYT.0017 Sosyal Medya Kullanım Prosedürü” kurallarına uygun olmaladır.
Çalışanlara ve gerekli görülen durumlarda 3. taraflara tahsis edilen e-posta hesapları, “PR.KLYT.013 E-posta Kullanım Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır. Bilgi işlem sistemlerinin teknik güvenlik gereksinimlerine uygun durumda bulunup bulunmadığı, “PR.KLYT.019 Bilgi İşleme Prosedürü “ne uygun şekilde kontrol edilmelidir. Firmaya ait bilgi işlem sistemlerini izinsiz olarak kullanım dışı bırakılmamalı, yeri değiştirilmemeli ve firma dışına çıkartılmamalıdır.
Kullanım gerekliliği firma tarafından yazılı olarak belirtilen güvenlik yazılımlarını (örn. Anti virüs, kişisel güvenlik duvarı, vb.) bilgi işlem sistemlerden kaldırmamalı veya devre dışı bırakmamalıdır.
İstemciden istemciye dosya paylaşım programlarını (P2P) kurum bilgisayarlarına yüklememeli ve kullanmamalıdır.
Firmaya ait bilgisayarlara, firmanın yasakladığı yazılımları yüklememeli ve çalıştırmamalıdır. Firma tarafından lisanslanmış yazılımları çoğaltmamalı, paylaşıma açmamalı ve firma dışına çıkarmamalıdır.
Etki alanına dahil olmayan sistemler ile etki alanına dahil olan sistemler arasında bilgi aktarımı yapılmamalıdır.
3. Taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmadan ve yetkili firma çalışanınca nezaret edilmeden kurum bilgi işlem sistemlerine ve donanımlarına bağlanmamalı ve çalışmalarına izin verilmemelidir.
Sunucu sistemleri üzerinde, kişisel bilgisayar uygulamalarını (örn; e-posta programları, ofis uygulamaları, yazılım geliştirme araçları, network test araçları, vb.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır.
İş süreçleri için gerekmeyen ve kullanılmasına izin verilmeyen sunucu hizmetlerini (örn; HTTP, Telnet, SSH, vb.) bilgi işlem sistemleri üzerinde çalıştırılmamalıdır. Firma tarafından sağlanan ve kullanım amaç ve biçimleri yazılı olarak bildirilen kurum ağ bağlantı yöntemleri dışında bir yöntemle (örn; ADSL modem, 3G modem, GPRS, vb.) internete veya başka ağlara bağlanmak için kullanılmamalıdır.
Çalışanlar, firma içi ya da firma dışı bilgi sistemlerine yetkisi olmadığı halde zorla girmeye çalışmamalıdır.
Firmaya ait bilgi işlem sistemlerine şifreleme ve parola mekanizmalarını kırmaya yönelik program ve araçlarını yüklenmemeli ve kullanılmamalıdır. Firmaya ait bilgi sistemleri üzerinde, firmanın bilgisi ve izni olmadan değişiklik, yükseltme, genişletme yapılmamalıdır.
İşle ilgili olmayan veya telif hakları ile korunan dosyaları (örn. Müzik, film, kitap dosyaları, vb.) firma bilgisayarlarına ve bilgi sistemlerine indirilmemeli, depolanmamalı, çoğaltılmamalı ve paylaşıma açılmamalıdır.
Firma bilgi işlem sistemlerini iş dışında, eğlence amaçlı (oyun vb.) kullanılmamalıdır. Firma e-posta hesabı ile zincirleme e-posta gönderilmemelidir.

YAPTIRIM
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü politika ve prosedürlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu ihlalden sorumlu olan çalışan ya da 3. taraf için geçerli olan usul, esas ve sözleşmelerde geçen ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır.

YÖNETİM SORUMLULUĞU
Yönetim Taahhüdü
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü Belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür
Bu taahhüdün sonucu olarak, firma genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.
BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır. BGYS Yöneticisini belirlemek ve değiştirmek üst yönetimin yetkisindedir.
Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, firmanın en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden firmadaki yöneticilerin, gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar.
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü üst yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ
Yönetim Gözden geçirme toplantıları BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi tarafından yapılır. Bu komite BGYS Yönetim temsilcisi katılımında yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak değerlendirmesi için toplanır.Toplantılar Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ’ne uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BİLGİYE ERİŞİMİ
Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü çalışanı olmayan 3. tarafların, bilgi sistemlerini kullanma ihtiyacı olması durumunda (ör: firma dışı bakım onarım personeli) BGYS Yöneticisi, bu kişilerin firma ile ilgili bilgi güvenliği politikalarından haberdar olmalarından sorumludur. Bu amaçla geçici ya da sürekli çalışma sözleşmelerinde sözleşme imzalanmadan önce kararlaştırılmış ve onaylanmış güvenlik anlaşmaları yapılmalıdır. Gerektiği takdirde üçüncü taraf personelinin politikaya uyması için süre tahsis edilmelidir.

DIŞ KAYNAK SAĞLANMASI
Bilgi ağı ve/veya kullanıcı bilgisayarı ortamlarının yönetimi dış kaynaklara verilirken, bilgi güvenliği ihtiyaçları ve şartları her iki taraf arasında kabul edilmiş bir sözleşmede açıkça yer almalıdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTKASININ GÜNCELLENMESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ


Politika dokümanının sürekliliğinin sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.Bilgi Güvenliği Politikası organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir.
Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı, en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Bunun dışında sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra da gözden geçirilmeli ve herhangi bir değişiklik gerekiyorsa versiyon değişimi olarak kayıt altına alınmalı ve her versiyon üst yönetime onaylatılmalıdır. Her versiyon değişikliği tüm kullanıcılara e-mail, sunucu üzerinden ya da yazılı olarak yayımlanmalıdır. Gözden geçirmelerde;
Politikanın etkinliği, kaydedilmiş güvenlik arızalarının yapısı, sayısı ve etkisi aracılığıyla gözlemlenmelidir.
Politikanın güncelliği teknolojik değişimlerin etkisi vasıtasıyla gözlemlenmelidir.
Politika, sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra gözden geçirilmelidir
İş Ortaklarımız

Birlikte harikalar yaratıyoruz!

: